Kompleksowa oferta i profesjonalizm czyni z nas stabilnego, godnego zaufania partnera. Towarzyszymy przedsiębiorstwom we wszystkich etapach rozwoju i zawsze służymy radą oraz pomocą. Współpracując z nami, zagwarantują sobie Państwo rzetelną obsługę, która obejmuje:

Doradztwo podatkowe

Gwarantujemy terminowe i prawidłowe rozliczenia z budżetem państwa przy jednoczesnej optymalizacji obciążeń podatkowych. Sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe oraz zgłoszenia zgodnie z wymogami ustaw i rozporządzeń w zakresie:

 • ewidencji i identyfikacji podatników
 • ordynacji podatkowej
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług
 • podatku akcyzowego
 • ustawy o opłacie skarbowej
 • podatku od czynności cywilnoprawnych

Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej i innymi organami administracji państwowej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dostosowany indywidualnie do profilu działalności system kontroli i sprawozdawczości wewnętrznej jest źródłem informacji koniecznych do efektywnego zarządzania firmą.
W tym zakresie oferujemy:

 • sporządzenie dokumentacji zasad / polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • opracowanie systemu kontroli wewnętrznej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • gromadzenie, grupowanie i przechowywanie dowodów księgowych według określonego wzorca
 • okresowe ustalanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu składników majątku
 • dokonywanie wyceny składników majątku
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz innych raportów i wykazów na potrzeby wewnętrzne firmy
 • okresowe weryfikacje ksiąg
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości

Istnieje możliwość oddelegowania naszego pracownika do siedziby Klienta.

Badanie sprawozdań finansowych

Uchwałą nr 305/86/97 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zostaliśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (nr ew. 1634).
W ramach działalności audytorskiej przeprowadzamy:

 • badanie rocznych sprawozdań finansowych
 • rewizje i przeglądy ksiąg rachunkowych
 • analizy związane z restrukturyzacją i wyceną przedsiębiorstw lub ich części (due diligence)
 • audyt podatkowy

Administrowanie płacami i kadrami

Dogłębna znajomość procesu naliczania wynagrodzeń, przepisów podatkowych, kodeksu pracy oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych gwarantuje bezbłędne i profesjonalne wykonanie każdego zlecenia w zakresie płac i kadr. Jego zakres dostosowany jest do indywidualnego zapotrzebowania naszego Klienta i obejmuje:

 • stworzenie i aktualizowanie ubezpieczeniowej bazy danych każdego pracownika
 • miesięczne naliczanie i rozliczanie płac
 • sporządzanie i składanie wszystkich deklaracji podatkowych PIT
 • przygotowywanie raportów statystycznych do GUS
 • naliczanie i sporządzanie deklaracji PFRON
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • prowadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji płacowo-kadrowej
 • konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych