Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś/aś, to wyraźny znak, że cenisz swoją prywatność. Całkowicie to dla nas zrozumiałe, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszy dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://euroconsult.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
 
W niniejszym dokumencie („Polityka Prywatności”) określono zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych Klientów oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach
Klienta za pomocą plików Cookies.

I. DEFINICJE
1. ADMINISTRATOR – oznacza administratora danych osobowych Klientów –Euroconsult Sp. z o.o.,
ul. Zabawa 28/LU1, 30-653 Kraków, NIP: 6791020426, adres poczty elektronicznej:
biuro@euroconsult.pl
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony.
3. Strona – oznacza stronę internetową Administratora, działającą w domenie: www.taxunit.pl
4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp
do Strony.
5. Klient – oznacza każdego Klienta korzystającego ze Strony lub nawiązującego kontakt
z Administratorem w inny sposób.
6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Administratora, czyli korzystasz
ze Strony, kontaktujesz się z Administratorem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
formularza dostępnego na Stronie, otrzymujesz od Administratora pocztą elektroniczną wiadomości
mailowe lub kontaktujesz się telefonicznie z Administratorem.
2. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
adres e-mail, Imię i Nazwisko, adres, nazwa i dane firmy, numer NIP, numer PESEL, numer rachunku
bankowego, numer telefonu, treść wiadomości, inne dane przekazane przez Klienta w związku
z powierzaną Administratorowi do wykonania usługą lub przed zawarciem umowy.
3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Administratora –
zawarcia umowy, a także odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub
przed jej zawarciem. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji
umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także
szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania
prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla
realizacji umowy – wykonania usług lub odpowiedzi na wiadomość. W przypadku, gdy informacje te
nie zostaną podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować usług lub udzielić
odpowiedzi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Administrator może wymagać
podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych
osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują
określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom
usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, obsługę poczty elektronicznej, realizację usług
pocztowych i kurierskich, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług
prawnych na rzecz Administratora. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej

wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu
Administratora. W przypadku przekazywania danych, Administrator zapewnia, aby dostawca usług
przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych
do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust.
powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją
organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw
Administratora.
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla
należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, dochodzenia roszczeń w związku
z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administrator
przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie
z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.
9. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych
osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym
osobowym.
10. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie
informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora.
11. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
12. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez
Administratora. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację –
Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest
Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy
wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania
objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba
że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych są nadrzędne wobec praw
Klienta lub też że dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
13. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.
14. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
15. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej
osoby trzeciej.
16. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska,
strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/
17. Administrator nie dokonuje profilowania danych. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny
żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to
zgodę.

III. POLITYKA COOKIES
1. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach
Klientów.
2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Klienta Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu

oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Klienta i dostosować Strona do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
3. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Strony do potrzeb Klientów oraz optymalizacji
korzystania ze Strony;
b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów
ze Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości
4. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia
przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies
wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Klienta.
b)pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich
usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane.
5. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies
oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta.
6. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może
zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia
przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies
dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
7. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików
Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania ze Strony, jednak może mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności dostępne na Stronie.
8. Powyższe informacje będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem
prawidłowego funkcjonowania Strony oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Scroll to Top
Przewiń do góry