Outsourcing Usług Księgowych

Ty dostarczasz nam dokumenty księgowe potwierdzające realizowane transakcje, a my je rozliczamy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Szkoda Ci czasu na podatki, kadry i płace? Nie chcesz zatrudniać dodatkowych pracowników? Najlepszym rozwiązaniem będzie outsourcing takich obowiązków. Zespół doświadczonych specjalistów pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązania. Dopilnuje również, aby wszelkie formalności były wypełniane na czas.

Operujemy na pewnym systemie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które możemy zintegrować z oprogramowaniem w Twojej firmie.

Outsourcing usług księgowych to również metoda zabezpieczająca firmę przed błędami księgowymi czy pomyłkami kadrowymi. Wynika to z tego, że to zewnętrzny podmiot ponosi odpowiedzialność za realizowane zlecenia i ewentualne konsekwencje finansowe za niezgodność z przepisami prawa czy nieterminowość.

Dodatkowo zyskujesz na tym, że nie musisz poświęcać czasu na kontrolę jakości i wydajności pracy księgowych. Wszelkie działania związane z działem księgowości, zarządzaniem, planowaniem strategii podatkowych, optymalizacji działań zostaną powierzone ekspertom.

Za pomocą elastycznej postaci współpracy, dokumenty księgowe odbieramy w dowolnej, wygodnej dla klienta formie, w tym również pod postacią skanów. Dokładamy starań w procesie prowadzenia wszelkich ksiąg, rejestrów, ewidencji i innych zestawień księgowych zgodnie z przepisami prawa.

Obsługujemy zróżnicowaną grupę podmiotów gospodarczych (w tym stowarzyszenia i fundacje) w obszarach rachunkowości, podatków, spraw kadrowych i ZUS.

Pełna księgowość

Księgi handlowe oznaczają pełną księgowość. Ten typ prowadzonych rozliczeń wiąże się z ewidencjonowaniem wszystkich operacji gospodarczych, realizowanych przez dane podmioty.

 

Działania finansowe i gospodarcze są księgowane wedle ustalonych przepisów. Księgi handlowe prowadzone są obowiązkowo dla kapitałowych spółek prawa handlowego (czyli z o.o. i akcyjnych) oraz osobowych prawa handlowego, czyli komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych oraz fakultatywnie dla pozostałych podmiotów.

 

Do działań biura rachunkowego zalicza się tworzenie planu kont, pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości, ewidencja kosztów, przychodów oraz podatku od towarów i usług. Kolejny ważny dla spółek obszar to ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ustalanie kont rozrachunkowych, sporządzanie wykazu obrotów i sald, formułowanie sprawozdań finansowych, wysyłanie ich do GUS-u, składanie deklaracji podatkowych:

 

 • opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ksiąg handlowych podmiotów,
 • przygotowanie okresowych rachunków wyników,
 • opracowanie deklaracji podatkowych.

 

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów inaczej nazywana jest KPiR lub księgowością uproszczoną. W KPiR ewidencjonowane są wszelkie operacje przychodowo-kosztowe, mające miejsce w danej działalności. Prowadzona ewidencja w KPiR pozwala zarówno na wyliczenie należnych podatków, jak i opracowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Taki rodzaj rozliczeń księgowych oparty jest na zsumowaniu wszystkich obecnych w firmie przychodów oraz kosztów, które ponosi się wraz z prowadzeniem danej działalności. Po zgromadzeniu tych informacji księgowość oblicza stosowną należność. Z prowadzeniem tego typu księgowości także są powiązane liczne prawne i finansowe zobowiązania. Należy przestrzegać ścisłych terminów rozliczeń oraz bezbłędnie wypełniać sprawozdania podatkowe:

● księgowanie operacji gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów,
● administrowanie rejestrem zakupów i sprzedaży VAT,
● prowadzenie ewidencji wyposażenia,
● opracowanie deklaracji podatkowych,
● sporządzanie zeznania rocznego,
● przyrządzanie przelewów do US i ZUS,
● rejestrowanie kosztów i przychodów,
● ewidencja podatku od towarów i usług,
● wykaz środków trwałych i wyposażenia,
● pełna obsługa kadrowo-płacowa,
● prowadzenie sprawozdań GUS,
● sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i informacji.

Ryczałt

Ryczałt jest przeznaczony jedynie dla określonych podatników, zależnie od branży, w której działają.

Natomiast coraz więcej przedsiębiorców korzysta z rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to z rosnącej popularności czerpania dodatkowych zysków z tytułu wynajmu lub dzierżawy. Taką formę rozliczeń można stosować w celach optymalizacji podatkowej.

Osoby fizyczne, które czerpią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy rozliczający się przy pomocy ryczałtu decydują się na niego przez wzgląd na prostą księgowość w postaci ewidencji przychodów oraz opcję zastosowania niskich stawek podatku. Stawiając na ryczałt przedsiębiorca wpłaca co kwartał zaliczki na podatek (forma ulgowa).

● wykaz przychodów w rejestrze sprzedaży,
● obliczenie zobowiązania podatkowego,
● opracowanie deklaracji podatkowych,
● sporządzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT,
● spisanie zeznania rocznego.

Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości oraz do opracowywania rocznych sprawozdań finansowych. Natomiast jeśli stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a tylko statutową, stosując zwolnienie przedmiotowe, to ogólny dochód może utylizować zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Stowarzyszenia i fundacje przyjmujące zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie są zobowiązane do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-go dnia kolejnego miesiąca.

 

Nasza oferta obejmuje także opracowanie potrzebnych zestawień dla zarządu, rady, a także opracowanie deklaracji SODir i wsparcie przy formułowaniu sprawozdań merytorycznych z funkcjonowania organizacji, w tym Organizacji.

 

 • opracowanie statutu organizacji – dokumentu określającego między innymi typy i formy działania czy finansowania,
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • założenie konta bankowego (właściwego dla stowarzyszenia czy fundacji),
 • sporządzanie Polityki Rachunkowości,
 • opracowanie deklaracji, rozliczeń w kontekście podatku dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT),
 • wykazanie bilansów, rachunków wyników,
 • cykliczne sporządzanie sprawozdań dla GUS.
 • Pożytku Publicznego.
Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe koncentrują się na sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji pracowniczej klienta, wyliczaniu należnych składek ZUS oraz podatku dochodowego, wypełnianiu odpowiednich deklaracji oraz zgłoszeń do urzędów i ZUS-u, opracowywaniu dokumentów, w tym stanu zatrudnienia, wszelkich zaświadczeń, również umów. Usługi te dotyczą także reprezentacji klienta w trakcie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Rozliczanie płac

 

 • formułowanie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • spisywanie deklaracji ZUS i druków RMUA,
 • opracowanie zeznań rocznych,
 • przygotowywanie przelewów do ZUS i US,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.

 

Prowadzenie kadr

 

 • przygotowanie umów dla pracowników,
 • opracowanie umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • prowadzenie teczek osobowych,
 • kontrola terminów szkoleń BHP oraz badań lekarskich.
Scroll to Top
Przewiń do góry