Usługi Biegłego Rewidenta

Pewne kategorie usług dla firm mogą być wykonywane wyłącznie przez biegłych
rewidentów.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat działalności naszej firmy.

Niektóre kategorie usług biznesowych mogą być świadczone wyłącznie przez biegłych rewidentów. Usługi w dziedzinie rachunkowości obejmują interpretację przepisów, pomoc w przyjmowaniu nowych i zmieniających się standardów, analizę zgodności z zasadami rachunkowości, doradztwo w zakresie opracowywania procesów i procedur księgowych.

Badania sprawozdań finansowych

Głównym celem badania jest uzyskanie pisemnej opinii biegłego księgowego co do tego, że sprawozdanie finansowe danej firmy jest zgodne z księgami rachunkowymi oraz raportu określającego dokładność i wiarygodność oświadczeń.

Do zadań każdego biura rachunkowego należy tworzenie planu kont, wsparcie przy formułowaniu zasad (polityki) rachunkowości, ewidencja kosztów i przychodów, sporządzanie wykazów podatku od towarów i usług. Kolejnym ważnym obszarem dla firm jest ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ustalanie kont rozrachunkowych, sporządzanie bilansów obrotów i sald, opracowywanie sprawozdań finansowych, przekazywanie sprawozdań do GUS-u, sporządzanie deklaracji podatkowych:

● opracowanie zasad rachunkowości i zakładowego planu kont,
● prowadzenie ksiąg handlowych spółki,
● przygotowanie okresowych rachunków wyników,
● sporządzanie deklaracji podatkowych.

Przegląd ksiąg rachunkowych

To narzędzie służące do oceny niedociągnięć i wskazania ryzyka w obszarze ewidencji i raportów transakcji gospodarczych, które są podstawą generowania informacji na użytek otoczenia zewnętrznego organizacji:

● księgowanie transakcji gospodarczych w Księdze Przychodów i Rozchodów,
● prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT oraz ewidencji wyposażenia,
● sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznań rocznych,
● przygotowywanie przelewów do US i ZUS,
● ewidencja kosztów i przychodów, podatku od towarów i usług, środków trwałych oraz wyposażenia,
● pełna obsługa kadrowo-płacowa,
● sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i informacji oraz sprawozdań GUS.

Badanie planów przekształceń

Celem badania jest uzyskanie wysokiego stopnia pewności, że plan przekształceń spółki został sporządzony rzetelnie przez kierownictwo i zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz że wartość dla akcjonariuszy została prawidłowo zidentyfikowana.

Wyceny przedsiębiorstwa

Szczegółowa procedura obejmująca ustalenie wartości firmy w jednostkach pieniężnych według metody wyceny. W sektorze finansowym wycena to proces określania wartości danego przedsiębiorstwa.

Due diligence

Jego celem jest szczegółowa ocena aktualnej sytuacji spółki oraz identyfikacja istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową np. fuzją, przejęciem, wydzieleniem lub sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Scroll to Top
Przewiń do góry